{"title":"5. \u03a3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a5\u03c0\u03bf\u03ba\u03b5\u03b9\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c5 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd","text":"
  \r\n\t\t
 1. \u038c\u03c4\u03b1\u03bd\r\n\t\t\u03b7 \u03b5\u03c0\u03b5\u03be\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd\r\n\t\t\u03c7\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 \u03b2\u03b1\u03c3\u03af\u03b6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7\r\n\t\t\u03c4\u03bf\u03c5 \u03a5\u03c0\u03bf\u03ba\u03b5\u03b9\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c5 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd, \u03bf\r\n\t\t\u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03c2 \u03ae \u03b7 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03c4\u03b1\u03b9\u03c1\u03b5\u03af\u03b1 \u03c9\u03c2\r\n\t\t\u03a5\u03c0\u03b5\u03cd\u03b8\u03c5\u03bd\u03bf\u03c2 \u0395\u03c0\u03b5\u03be\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c3\u03c6\u03b1\u03bb\u03af\u03b6\u03b5\u03b9\r\n\t\t\u03cc\u03c4\u03b9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b7\u03b3\u03b5\u03af\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b5\u03bd\u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a5\u03c0\u03bf\u03ba\u03b5\u03b9\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c5\r\n\t\t\u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd, \u03c4\u03bf \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c4\u03af\u03b8\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9\r\n\t\t\u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03c0\u03b5\u03be\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd\r\n\t\t\u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c7\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf \u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd.\r\n\t\t\u0397 \u03b5\u03bd\u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bb\u03b1\u03bc\u03b2\u03ac\u03bd\u03b5\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u2019 \u03b5\u03bb\u03ac\u03c7\u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03bd:\r\n\t\t<\/font>\r\n <\/h2>\r\n \r\n
   \r\n\t
  1. \r\n\t\u03c4\u03b7\u03bd \u03c4\u03b1\u03c5\u03c4\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf\u03b9\u03c7\u03b5\u03af\u03b1\r\n\t\u03b5\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd\u03af\u03b1\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03b5\u03c5\u03b8\u03cd\u03bd\u03bf\u03c5 \u03b5\u03c0\u03b5\u03be\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2,\r\n\t<\/font>\r\n\t<\/p>\r\n\t

  2. \r\n\t\u03c4\u03bf\u03bd \u03c3\u03ba\u03bf\u03c0\u03cc \u03ae \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c3\u03ba\u03bf\u03c0\u03bf\u03cd\u03c2\r\n\t\u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b5\u03be\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2, \u03c4\u03b7 \u03bd\u03cc\u03bc\u03b9\u03bc\u03b7 \u03b2\u03ac\u03c3\u03b7\r\n\t\u03b5\u03c0\u03b5\u03be\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2, <\/font>\r\n\t<\/p>\r\n\t

  3. \r\n\t\u03c4\u03b9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03af\u03b5\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd\r\n\t\u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c7\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b8\u03b1 \u03b1\u03c0\u03bf\u03c4\u03b5\u03bb\u03ad\u03c3\u03bf\u03c5\u03bd\r\n\t\u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03b5\u03af\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf \u03b5\u03c0\u03b5\u03be\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2,<\/font><\/p>\r\n\t

  4. \r\n\t\u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b4\u03ad\u03ba\u03c4\u03b5\u03c2 \/ \u03ba\u03b1\u03c4\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03af\u03b5\u03c2\r\n\t\u03b1\u03c0\u03bf\u03b4\u03b5\u03ba\u03c4\u03ce\u03bd \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd,<\/font><\/p>\r\n\t

  5. \r\n\t\u03c4\u03b7\u03bd \u03b4\u03b9\u03ac\u03c1\u03ba\u03b5\u03b9\u03b1 \u03c4\u03ae\u03c1\u03b7\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd\r\n\t\u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd, <\/font>\r\n\t<\/p>\r\n\t

  6. \r\n\t\u03c4\u03b1 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03ce\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a5\u03c0\u03bf\u03ba\u03b5\u03b9\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c5\r\n\t(\u03c0\u03c1\u03cc\u03c3\u03b2\u03b1\u03c3\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b4\u03b9\u03cc\u03c1\u03b8\u03c9\u03c3\u03b7 \u03ae \u03b4\u03b9\u03b1\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae \u03c4\u03c9\u03bd\r\n\t\u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c7\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1,\r\n\t\u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b5\u03be\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2, \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03af\u03c9\u03bc\u03b1\r\n\t\u03b1\u03bd\u03c4\u03af\u03c4\u03b1\u03be\u03b7\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03c0\u03b5\u03be\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1, \u03ba\u03b1\u03b8\u03ce\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9\r\n\t\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03af\u03c9\u03bc\u03b1 \u03c3\u03c4\u03b7 \u03c6\u03bf\u03c1\u03b7\u03c4\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd,<\/font><\/p>\r\n\t

  7. \r\n\t\u03c4\u03b7\u03bd \u03cd\u03c0\u03b1\u03c1\u03be\u03b7 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03ce\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c2\r\n\t\u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03af\u03b1\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u0391\u03c1\u03c7\u03ae \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2\r\n\t\u0394\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03a7\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9\r\n\t\u03c3\u03c4\u03bf \u03cc\u03c1\u03b3\u03b1\u03bd\u03bf \u03b5\u03c0\u03bf\u03c0\u03c4\u03b5\u03af\u03b1\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bc\u03bc\u03cc\u03c1\u03c6\u03c9\u03c3\u03b7\u03c2\r\n\t\u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03b1 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1, <\/font>\r\n\t<\/p>\r\n\t

  8. \r\n\t\u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03af\u03c9\u03bc\u03b1 \u03ac\u03c3\u03ba\u03b7\u03c3\u03b7\u03c2 \u03b5\u03bd\u03b4\u03af\u03ba\u03c9\u03bd\r\n\t\u03b2\u03bf\u03b7\u03b8\u03b7\u03bc\u03ac\u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bc\u03ad\u03c3\u03c9\u03bd. <\/font>\r\n\t<\/p>\r\n<\/ol>\r\n<\/li>\r\n\r\n\t\t

  9. \u0397\r\n\t\t\u03b5\u03bd\u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c0\u03c1\u03ad\u03c0\u03b5\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03ad\u03c7\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\r\n\t\t\u03c4\u03c1\u03cc\u03c0\u03bf \u03c3\u03b1\u03c6\u03ae, \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03bd\u03bf\u03b7\u03c4\u03cc \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03c5\u03c3\u03cd\u03bd\u03bf\u03c0\u03c4\u03bf,\r\n\t\t\u03bb\u03b1\u03bc\u03b2\u03ac\u03bd\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03c2 \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03c6\u03bf\u03c1\u03ac \u03c5\u03c0\u03cc\u03c8\u03b7 \u03c4\u03b1 \u03b9\u03b4\u03b9\u03b1\u03af\u03c4\u03b5\u03c1\u03b1\r\n\t\t\u03c7\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a5\u03c0\u03bf\u03ba\u03b5\u03b9\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c5 \u03c4\u03c9\u03bd\r\n\t\t\u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b1\u03b9\u03c3\u03af\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b7\u03c2\r\n\t\t\u03b5\u03c0\u03b5\u03be\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2. <\/font>\r\n\t\t<\/h2>\r\n\t\t
  10. \u039f\r\n\t\t\u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03c2 \/ \u03b7 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03c4\u03b1\u03b9\u03c1\u03b5\u03af\u03b1\r\n\t\t\u03b4\u03b9\u03b1\u03c3\u03c6\u03b1\u03bb\u03af\u03b6\u03b5\u03b9 \u03cc\u03c4\u03b9 \u03b7 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5\r\n\t\t\u03a5\u03c0\u03bf\u03ba\u03b5\u03b9\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c5 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03ad\u03c7\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9\r\n\t\t\u03bc\u03b5 \u03b4\u03ae\u03bb\u03c9\u03c3\u03b7 \u03ae \u03bc\u03b5 \u03c3\u03b1\u03c6\u03ae \u03b8\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03b5\u03bd\u03ad\u03c1\u03b3\u03b5\u03b9\u03b1\r\n\t\t\u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03bd \u03c0\u03bb\u03ae\u03c1\u03b7 \u03b5\u03c0\u03b9\u03b3\u03bd\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9 \u03c4\u03c9\u03bd \u03cc\u03c1\u03c9\u03bd \u03c4\u03b7\u03c2\r\n\t\t\u03b5\u03c0\u03b5\u03be\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b5\u03ba\u03c1\u03b9\u03bc\u03ad\u03bd\u03b7,\r\n\t\t\u03b5\u03bb\u03b5\u03cd\u03b8\u03b5\u03c1\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03bd\u03b1\u03bc\u03c6\u03af\u03c3\u03b7\u03bc\u03b7 (unambiguous<\/span>)\r\n\t\t. \u038c\u03c4\u03b1\u03bd \u03c0\u03c1\u03cc\u03ba\u03b5\u03b9\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03c0\u03b5\u03be\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\r\n\t\t\u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c7\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 \u03c0\u03bf\u03c5\r\n\t\t\u03b5\u03bc\u03c0\u03af\u03c0\u03c4\u03bf\u03c5\u03bd \u03c3\u03c4\u03b9\u03c2 \u03b5\u03b9\u03b4\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03af\u03b5\u03c2\r\n\t\t\u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03ae \u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac \u03b1\u03b4\u03b9\u03ba\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1\r\n\t\t\u03ba\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03b4\u03af\u03ba\u03b5\u03c2, \u03cc\u03c0\u03c9\u03c2 \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd\r\n\t\t\u039a\u03b1\u03bd\u03bf\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03b1 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1, \u03b7\r\n\t\t\u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7 \u03c0\u03c1\u03ad\u03c0\u03b5\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c4\u03c5\u03c0\u03ce\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9\r\n\t\t\u03c1\u03b7\u03c4\u03ce\u03c2 (explicit). H \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b9\u03c3\u03c4\u03ac\u03c4\u03b1\u03b9\r\n\t\t\u03bd\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03ad\u03c7\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b5\u03b3\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03c9\u03c2 \u03ae \u03bc\u03b5 \u03b7\u03bb\u03b5\u03ba\u03c4\u03c1\u03bf\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac\r\n\t\t\u03bc\u03ad\u03c3\u03b1, \u03b5\u03c6\u03cc\u03c3\u03bf\u03bd \u03b5\u03be\u03b1\u03c3\u03c6\u03b1\u03bb\u03af\u03b6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03c4\u03b1\u03c5\u03c4\u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b7\u03c3\u03b7\r\n\t\t\u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03ce\u03c0\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c4\u03af\u03b8\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9\r\n\t\t\u03b7 \u03b1\u03c5\u03b8\u03b5\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1 \/ \u03b1\u03ba\u03b5\u03c1\u03b1\u03b9\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5\r\n\t\t\u03b7\u03bb\u03b5\u03ba\u03c4\u03c1\u03bf\u03bd\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03b5\u03b3\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03bf\u03c5 \/ \u03b4\u03ae\u03bb\u03c9\u03c3\u03b7\u03c2. \u0397\r\n\t\t\u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7 \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af [\u03ba\u03b1\u03c4\u2019 \u03b5\u03be\u03b1\u03af\u03c1\u03b5\u03c3\u03b7<\/i>]\r\n\t\t\u03bd\u03b1 \u03c0\u03b1\u03c1\u03ad\u03c7\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae \u03b4\u03ae\u03bb\u03c9\u03c3\u03b7.\r\n\t\t<\/font>\r\n\t\t<\/h2>\r\n\t\t
  11. \u039f\r\n\t\t\u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03c2 \/ \u0397 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03c4\u03b1\u03b9\u03c1\u03b5\u03af\u03b1\r\n\t\t\u03b4\u03b9\u03b1\u03c3\u03c6\u03b1\u03bb\u03af\u03b6\u03b5\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03cc\u03c4\u03b9\r\n\t\t\u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03b8\u03ad\u03c3\u03b7 \u03bd\u03b1 \u03b1\u03c0\u03bf\u03b4\u03b5\u03af\u03be\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03bf\u03c7\u03ae\r\n\t\t\u03c4\u03b7\u03c2 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03a5\u03c0\u03bf\u03ba\u03b5\u03af\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf\r\n\t\t\u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd. \u03a0\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03bd \u03c3\u03ba\u03bf\u03c0\u03cc \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc\r\n\t\t[\u03b5\u03bd\u03b4\u03b5\u03af\u03ba\u03bd\u03c5\u03c4\u03b1\u03b9] [\u03bf\u03c6\u03b5\u03af\u03bb\u03b5\u03b9] \u03bd\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c1\u03b5\u03af \u03b1\u03c1\u03c7\u03b5\u03af\u03bf\r\n\t\t\u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b7\u03bb\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \u03bc\u03b5 \u03c4\u03c1\u03cc\u03c0\u03bf \u03ce\u03c3\u03c4\u03b5 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03ba\u03cd\u03c0\u03c4\u03b5\u03b9\r\n\t\t\u03b1\u03b4\u03b9\u03b1\u03bc\u03c6\u03b9\u03c3\u03b2\u03ae\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c3\u03b1\u03c6\u03ae\u03bd\u03b5\u03b9\u03b1 \u03b7\r\n\t\t\u03c4\u03b1\u03c5\u03c4\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03ce\u03c0\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c4\u03ad\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5,\r\n\t\t\u03b7 \u03cd\u03c0\u03b1\u03c1\u03be\u03b7 \u03b5\u03bd\u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c0\u03c1\u03b9\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03bf\u03c7\u03ae\r\n\t\t\u03c4\u03b7\u03c2 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2, \u03bf \u03c4\u03c1\u03cc\u03c0\u03bf\u03c2 \u03bb\u03ae\u03c8\u03b7\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2\r\n\t\t\u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bf \u03c7\u03c1\u03cc\u03bd\u03bf\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03bf\u03c7\u03ae\u03c2\r\n\t\t\u03b1\u03c5\u03c4\u03ae\u03c2.<\/font><\/h2>\r\n\t\t
  12. \u039f\r\n\t\t\u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03c2 \/ \u0397 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03c4\u03b1\u03b9\u03c1\u03b5\u03af\u03b1\r\n\t\t\u03b4\u03b9\u03b1\u03c3\u03c6\u03b1\u03bb\u03af\u03b6\u03b5\u03b9 \u03cc\u03c4\u03b9 \u03c4\u03bf \u03a5\u03c0\u03bf\u03ba\u03b5\u03af\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf \u03c4\u03c9\u03bd\r\n\t\t\u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03b5\u03bd\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03ce\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03af\u03c9\u03bc\u03b1\r\n\t\t\u03b1\u03bd\u03ac\u03ba\u03bb\u03b7\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9\r\n\t\t\u03b4\u03b9\u03b1\u03c3\u03c6\u03b1\u03bb\u03af\u03b6\u03b5\u03b9 \u03cc\u03c4\u03b9 \u03b7 \u03b1\u03bd\u03ac\u03ba\u03bb\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2\r\n\t\t\u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2 \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af \u03bd\u03b1 \u03c0\u03c1\u03b1\u03b3\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b5\u03af\u03c4\u03b1\u03b9\r\n\t\t\u03bc\u03b5 \u03c4\u03c1\u03cc\u03c0\u03bf \u03b1\u03bd\u03c4\u03af\u03c3\u03c4\u03bf\u03b9\u03c7\u03b1 \u03b5\u03c5\u03c7\u03b5\u03c1\u03ae \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03bd \u03c4\u03c1\u03cc\u03c0\u03bf\r\n\t\t\u03c0\u03b1\u03c1\u03bf\u03c7\u03ae\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2. \u039a\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03bd\u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7 \u03bf\r\n\t\t\u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03c2 \u03ae \u03b7 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03c4\u03b1\u03b9\u03c1\u03b5\u03af\u03b1\r\n\t\t\u03b5\u03c0\u03b9\u03c3\u03b7\u03bc\u03b1\u03af\u03bd\u03b5\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u03a5\u03c0\u03bf\u03ba\u03b5\u03af\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd\r\n\t\t\u03cc\u03c4\u03b9 \u03b7 \u03b5\u03c0\u03b5\u03be\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03b1\u03b3\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b5\u03af\u03c4\u03b1\u03b9\r\n\t\t\u03c0\u03c1\u03b9\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03bd\u03ac\u03ba\u03bb\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2\r\n\t\t\u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03bc\u03ad\u03bd\u03b5\u03b9 \u03bd\u03cc\u03bc\u03b9\u03bc\u03b7. \u039f \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03c2 \u03ae \u03b7\r\n\t\t\u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03c4\u03b1\u03b9\u03c1\u03b5\u03af\u03b1 \u03b5\u03bd\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03ce\u03bd\u03b5\u03b9 \u03c4\u03bf\r\n\t\t\u03a5\u03c0\u03bf\u03ba\u03b5\u03af\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03b1\u03bb\u03b5\u03af\r\n\t\t\u03c4\u03b7 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03b8\u03b5\u03c3\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5, \u03b5\u03c6\u03cc\u03c3\u03bf\u03bd \u03b7 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b1\u03b9\u03c4\u03ad\u03c1\u03c9\r\n\t\t\u03b5\u03c0\u03b5\u03be\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd\r\n\t\t\u03c7\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 \u03ae \u03bc\u03ad\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b1\u03c5\u03c4\u03ce\u03bd \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03c1\u03ad\u03c0\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9\r\n\t\t\u03ae \u03b5\u03c0\u03b9\u03b2\u03ac\u03bb\u03bb\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b5\u03c0\u03af \u03c4\u03b7 \u03b2\u03ac\u03c3\u03b5\u03b9 \u03ac\u03bb\u03bb\u03c9\u03bd, \u03c0\u03bb\u03b7\u03bd\r\n\t\t\u03c4\u03b7\u03c2 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2, \u03bd\u03cc\u03bc\u03b9\u03bc\u03c9\u03bd \u03bb\u03cc\u03b3\u03c9\u03bd, \u03cc\u03c0\u03c9\u03c2\r\n\t\t\u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03b5\u03ba\u03c0\u03bb\u03ae\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7 \u03bd\u03bf\u03bc\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03c5\u03c0\u03bf\u03c7\u03c1\u03ad\u03c9\u03c3\u03b7\u03c2\r\n\t\t\u03ae \u03b7 \u03b1\u03bd\u03b1\u03b3\u03bd\u03ce\u03c1\u03b9\u03c3\u03b7, \u03ac\u03c3\u03ba\u03b7\u03c3\u03b7 \u03ae \u03c5\u03c0\u03b5\u03c1\u03ac\u03c3\u03c0\u03b9\u03c3\u03b7\r\n\t\t\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03ce\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c2.<\/font><\/h2>\r\n\t<\/ol>\r