{"title":"19. \u03a5\u03c0\u03b5\u03cd\u03b8\u03c5\u03bd\u03bf\u03c2 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u0394\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd","text":"
  \r\n
 1. O\r\n \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03c2 \/ \u03b7 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03c4\u03b1\u03b9\u03c1\u03b5\u03af\u03b1\r\n \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03b5\u03b9 \u03a5\u03c0\u03b5\u03cd\u03b8\u03c5\u03bd\u03bf \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u0394\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd,\r\n \u03b5\u03c6\u03cc\u03c3\u03bf\u03bd \u03bf\u03b9 \u03b2\u03b1\u03c3\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03b4\u03c1\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b5\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5\r\n \/ \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bd\u03af\u03c3\u03c4\u03b1\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03bc\u03b5\u03b3\u03ac\u03bb\u03b7\u03c2 \u03ba\u03bb\u03af\u03bc\u03b1\u03ba\u03b1\u03c2\r\n \u03b5\u03c0\u03b5\u03be\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03b5\u03b9\u03b4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03c4\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ce\u03bd\r\n \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c7\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9\r\n \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd \u03c0\u03bf\u03b9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03b4\u03af\u03ba\u03b5\u03c2\r\n \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03b4\u03b9\u03ba\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1. <\/font>\u0393\u03b9\u03b1\r\n \u03c4\u03bf\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc \u03c4\u03b7\u03c2 \u03bc\u03b5\u03b3\u03ac\u03bb\u03b7\u03c2 \u03ba\u03bb\u03af\u03bc\u03b1\u03ba\u03b1\u03c2\r\n \u03b5\u03c0\u03b5\u03be\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2<\/span><\/font>\r\n <\/b><\/font>\u03c0\u03c1\u03ad\u03c0\u03b5\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03bb\u03b1\u03bc\u03b2\u03ac\u03bd\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9\r\n \u03c5\u03c0\u03cc\u03c8\u03b7: <\/font>\r\n <\/h2>\r\n
   \r\n
  1. \r\n\u03bf \u03b1\u03c1\u03b9\u03b8\u03bc\u03cc\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b5\u03bc\u03c0\u03bb\u03b5\u03ba\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd\r\n\u03a5\u03c0\u03bf\u03ba\u03b5\u03b9\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd, \u03b5\u03af\u03c4\u03b5 \u03c9\u03c2 \u03c3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b5\u03ba\u03c1\u03b9\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2\r\n\u03b1\u03c1\u03b9\u03b8\u03bc\u03cc\u03c2 \u03b5\u03af\u03c4\u03b5 \u03c9\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c3\u03bf\u03c3\u03c4\u03cc \u03b5\u03c0\u03af \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bb\u03b7\u03b8\u03c5\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd,\r\n<\/font>\r\n<\/p>\r\n

  2. \r\n\u03bf \u03cc\u03b3\u03ba\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03b5\u03cd\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd\r\n\u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd, <\/font>\r\n<\/p>\r\n

  3. \r\n\u03b7 \u03b4\u03b9\u03ac\u03c1\u03ba\u03b5\u03b9\u03b1 \u03ae \u03bf \u03bc\u03cc\u03bd\u03b9\u03bc\u03bf\u03c2\r\n\u03c7\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b5\u03be\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2, <\/font>\r\n<\/p>\r\n

  4. \r\n\u03b7 \u03b3\u03b5\u03c9\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03b9\u03ba\u03ae \u03ad\u03ba\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2\r\n\u03b5\u03c0\u03b5\u03be\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2.<\/font><\/p>\r\n<\/ol>\r\n

  5. \u03a4\u03b1\r\n \u03ba\u03b1\u03b8\u03ae\u03ba\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a5\u03c0\u03b5\u03c5\u03b8\u03cd\u03bd\u03bf\u03c5 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2\r\n \u0394\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03c3\u03c5\u03bd\u03af\u03c3\u03c4\u03b1\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b9\u03b4\u03af\u03c9\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b1\r\n \u03b1\u03ba\u03cc\u03bb\u03bf\u03c5\u03b8\u03b1:<\/font><\/h2>\r\n
    \r\n
   1. \r\n\u0395\u03bd\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03ce\u03bd\u03b5\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03b5\u03cd\u03b5\u03b9\r\n\u03c4\u03bf\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf \/ \u03c4\u03b7 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03c4\u03b1\u03b9\u03c1\u03b5\u03af\u03b1\r\n\u03ba\u03b1\u03b8\u03ce\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03ac\u03c4\u03b5\u03c2, \u0395\u03ba\u03c4\u03b5\u03bb\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b5\u03c2\r\n\u0395\u03c0\u03b5\u03be\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b5\u03be\u03b5\u03bb\u03af\u03be\u03b5\u03b9\u03c2\r\n\u03c4\u03b7\u03c2 \u03bd\u03bf\u03bc\u03bf\u03b8\u03b5\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03bd\u03bf\u03bc\u03bf\u03bb\u03bf\u03b3\u03af\u03b1\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9\r\n\u03c4\u03b9\u03c2 \u03c5\u03c0\u03bf\u03c7\u03c1\u03b5\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03bf\u03c1\u03c1\u03ad\u03bf\u03c5\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc\r\n\u03c4\u03bf\u03bd \u0393\u039a\u03a0\u0394 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03ac\u03bb\u03bb\u03b5\u03c2 \u03b5\u03b8\u03bd\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03ae\r\n\u03b5\u03c5\u03c1\u03c9\u03c0\u03b1\u03ca\u03ba\u03ad\u03c2 \u03bd\u03bf\u03bc\u03bf\u03b8\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03c1\u03c5\u03b8\u03bc\u03af\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2\r\n\u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd, <\/font>\r\n<\/p>\r\n

   2. \r\n\u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03bf\u03bb\u03bf\u03c5\u03b8\u03b5\u03af \u03c4\u03b7 \u03c3\u03c5\u03bc\u03bc\u03cc\u03c1\u03c6\u03c9\u03c3\u03b7\r\n\u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03bd \u0393\u039a\u03a0\u0394 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b5\u03b8\u03bd\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03ae \u03b5\u03c5\u03c1\u03c9\u03c0\u03b1\u03ca\u03ba\u03ad\u03c2\r\n\u03bd\u03bf\u03bc\u03bf\u03b8\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03c1\u03c5\u03b8\u03bc\u03af\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd\r\n\u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03bf\u03cd\u03c3\u03b1\r\n\u03a0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae<\/font><\/p>\r\n

   3. <\/a>\r\n\u0395\u03b9\u03c3\u03b7\u03b3\u03b5\u03af\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\r\n\/ \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03c4\u03b1\u03b9\u03c1\u03b5\u03af\u03b1 \u03bc\u03ad\u03c4\u03c1\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03bf\u03bb\u03b9\u03c4\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2\r\n\u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd.<\/font><\/p>\r\n

   4. \r\n\u03a3\u03c5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03ac\u03b6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\r\n\/ \u03c4\u03b7 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03c4\u03b1\u03b9\u03c1\u03b5\u03af\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac \u03bc\u03b5\r\n\u03c4\u03b7\u03bd \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03bd\u03bf\u03bc\u03ae \u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03b9\u03ce\u03bd \u03c3\u03c4\u03bf \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03cc\r\n\u03c3\u03c4\u03bf \u03c0\u03bb\u03b1\u03af\u03c3\u03b9\u03bf \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03ad\u03ba\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c5\u03c4\u03ad\u03c2\r\n\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03c0\u03b5\u03be\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd\r\n\u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd, \u03ba\u03b1\u03b8\u03ce\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03ba\u03c0\u03b1\u03af\u03b4\u03b5\u03c5\u03c3\u03b7\r\n\u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03bd \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03c1\u03c4\u03b9\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c0\u03bf\u03c5\r\n\u03c3\u03c5\u03bc\u03bc\u03b5\u03c4\u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b9\u03c2 \u03c0\u03c1\u03ac\u03be\u03b5\u03b9\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b5\u03be\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2\r\n\u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c7\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1.<\/font><\/p>\r\n

   5. \r\n\u03a0\u03c1\u03bf\u03b2\u03b1\u03af\u03bd\u03b5\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03b5\u03bb\u03ad\u03b3\u03c7\u03bf\u03c5\u03c2\r\n\u03b1\u03bd\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7 \u03c3\u03c5\u03bc\u03bc\u03cc\u03c1\u03c6\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03c5\r\n\/ \u03c4\u03b7\u03c2 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u0395\u03c4\u03b1\u03b9\u03c1\u03b5\u03af\u03b1\u03c2, \u03c4\u03bf\u03c5\r\n\u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd, \u03c4\u03c9\u03bd \u03c3\u03c5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c4\u03ce\u03bd \u03b1\u03c5\u03c4\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b8\u03ce\u03c2\r\n\u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03c5\u03c7\u03cc\u03bd \u0395\u03ba\u03c4\u03b5\u03bb\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03c9\u03bd \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03bd \u0393\u039a\u03a0\u0394, \u03c4\u03b7\u03bd\r\n\u03b5\u03b8\u03bd\u03b9\u03ba\u03ae \u03bd\u03bf\u03bc\u03bf\u03b8\u03b5\u03c3\u03af\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03bd \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03b1 \u03ba\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1.\r\n<\/font>\r\n<\/p>\r\n

   6. \r\n\u03a0\u03b1\u03c1\u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03ad\u03c2 \u03cc\u03c3\u03bf\u03bd\r\n\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03ba\u03c4\u03af\u03bc\u03b7\u03c3\u03b7 \u03b5\u03c0\u03b9\u03c0\u03c4\u03ce\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \/ \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03ba\u03c4\u03cd\u03c0\u03bf\u03c5\r\n\u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd\r\n\u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c7\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\r\n\u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf 35 \u0393\u039a\u03a0\u0394 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf 18 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2\r\n\u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03bf\u03bb\u03bf\u03c5\u03b8\u03b5\u03af \u03c4\u03b7\u03bd \u03c5\u03bb\u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b7\u03c3\u03ae\r\n\u03c4\u03b7\u03c2.<\/font><\/p>\r\n

   7. \r\n\u0391\u03bd\u03b1\u03bb\u03b1\u03bc\u03b2\u03ac\u03bd\u03b5\u03b9 \u03c4\u03bf \u03c3\u03c5\u03bd\u03c4\u03bf\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\r\n\u03ba\u03b1\u03b9 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c7\u03b5\u03af\u03c1\u03b9\u03c3\u03b7 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b1\u03c0\u03bf\u03ba\u03c1\u03af\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \u03c3\u03b5\r\n\u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03b1\u03c3\u03c6\u03ac\u03bb\u03b5\u03b9\u03b1\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03af\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9\r\n\u03bc\u03b5 \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c7\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 (\u03c0.\u03c7.\r\n\u03bc\u03b7 \u03b5\u03be\u03bf\u03c5\u03c3\u03b9\u03bf\u03b4\u03bf\u03c4\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03b7 \u03c0\u03c1\u03cc\u03c3\u03b2\u03b1\u03c3\u03b7 \u03ae \u03b1\u03c0\u03bf\u03ba\u03ac\u03bb\u03c5\u03c8\u03b7).\r\n<\/font>\r\n<\/p>\r\n

   8. \r\n\u0395\u03bd\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03ce\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b1 \u03b1\u03b9\u03c4\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1\r\n\u03c4\u03c9\u03bd \u03a5\u03c0\u03bf\u03ba\u03b5\u03b9\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03c0\u03bf\u03c5\r\n\u03b1\u03bd\u03b1\u03c6\u03ad\u03c1\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03ac\u03c3\u03ba\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03c9\u03bc\u03ac\u03c4\u03c9\u03bd\r\n\u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03bd\u03b1\u03bb\u03b1\u03bc\u03b2\u03ac\u03bd\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c7\u03b5\u03af\u03c1\u03b9\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2\r\n\u03b1\u03c0\u03cc\u03ba\u03c1\u03b9\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c3\u03b5 \u03b1\u03c5\u03c4\u03ac. \u039f\u03b9 \u03b1\u03c0\u03b1\u03c3\u03c7\u03bf\u03bb\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf\u03b9\r\n\u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf \/ \u03c3\u03c4\u03b7 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03c4\u03b1\u03b9\u03c1\u03b5\u03af\u03b1\r\n\u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd \u03c5\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03b9\u03b4\u03b9\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03ac \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03bd\u03b1\r\n\u03b1\u03c0\u03b5\u03c5\u03b8\u03cd\u03bd\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03a5\u03c0\u03b5\u03cd\u03b8\u03c5\u03bd\u03bf \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2\r\n\u0394\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03bd \u03ac\u03c3\u03ba\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03c9\u03bc\u03ac\u03c4\u03c9\u03bd\r\n\u03c4\u03bf\u03c5\u03c2. <\/font>\r\n<\/p>\r\n

   9. \r\n\u03a3\u03c5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03ac\u03b6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u0391\u03a0\u0394\u03a0\u03a7\r\n\u03b3\u03b9\u03b1 \u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03bf\u03b4\u03ae\u03c0\u03bf\u03c4\u03b5 \u03b6\u03ae\u03c4\u03b7\u03bc\u03b1 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2\r\n\u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03b5\u03af \u03c9\u03c2\r\n\u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03af\u03bf \u03b5\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd\u03af\u03b1\u03c2 \u03bc\u03b5 \u03b1\u03c5\u03c4\u03ae\u03bd \u03b3\u03b9\u03b1\r\n\u03b6\u03b7\u03c4\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03af\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd\r\n\u03b5\u03c0\u03b5\u03be\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd\r\n\u03c7\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1, \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bb\u03b1\u03bc\u03b2\u03b1\u03bd\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03b7\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2\r\n\u03c0\u03c1\u03bf\u03b7\u03b3\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5\u03bd\u03b7\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03b2\u03bf\u03cd\u03bb\u03b5\u03c5\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c6\u03ad\u03c1\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9\r\n\u03c3\u03c4\u03bf \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf 36 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0393\u039a\u03a0\u0394 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ac\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf 18.4 \u03c4\u03bf\u03c5\r\n\u03c0\u03b1\u03c1\u03cc\u03bd\u03c4\u03bf\u03c2 \u039a\u03ce\u03b4\u03b9\u03ba\u03b1. <\/font>\r\n<\/p>\r\n<\/ol>\r\n

   10. \u039f\r\n \u03a5\u03c0\u03b5\u03cd\u03b8\u03c5\u03bd\u03bf\u03c2 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u0394\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9\r\n \u03c0\u03c1\u03cc\u03c3\u03b2\u03b1\u03c3\u03b7 \u03c3\u03b5 \u03cc\u03bb\u03b1 \u03c4\u03b1 \u03b1\u03c1\u03c7\u03b5\u03af\u03b1, \u03b7\u03bb\u03b5\u03ba\u03c4\u03c1\u03bf\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac\r\n \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c7\u03b5\u03b9\u03c1\u03cc\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03cc\u03bb\u03b1 \u03c4\u03b1 \u03c3\u03c5\u03c3\u03c4\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1,\r\n \u03b5\u03c6\u03cc\u03c3\u03bf\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u03bc\u03ad\u03c4\u03c1\u03bf \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c5\u03c4\u03ac \u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03af\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9\r\n \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03ac\u03c3\u03ba\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b8\u03b7\u03ba\u03cc\u03bd\u03c4\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c9\u03c2\r\n \u03c0\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1 \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd\r\n \u03c7\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1 \u03c3\u03c4\u03bf \u03c0\u03bb\u03b1\u03af\u03c3\u03b9\u03bf \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2\r\n \u03c3\u03ba\u03bf\u03c0\u03bf\u03cd\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03ac\u03c3\u03ba\u03b7\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd\r\n \u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c3\u03c5\u03bd\u03b1\u03c6\u03ce\u03bd\r\n \u03b4\u03c1\u03b1\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03bf\u03c4\u03ae\u03c4\u03c9\u03bd.<\/font><\/h2>\r\n
   11. \u03a9\u03c2\r\n \u03a5\u03c0\u03b5\u03cd\u03b8\u03c5\u03bd\u03bf\u03c2 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u0394\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af\r\n \u03bd\u03b1 \u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03b5\u03af \u03c6\u03c5\u03c3\u03b9\u03ba\u03cc \u03ae \u03bd\u03bf\u03bc\u03b9\u03ba\u03cc \u03c0\u03c1\u03cc\u03c3\u03c9\u03c0\u03bf,\r\n \u03c3\u03c5\u03bc\u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bb\u03b1\u03bc\u03b2\u03b1\u03bd\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03c3\u03c5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c4\u03ce\u03bd \u03ae\r\n \u03bc\u03b5\u03bb\u03ce\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03c5 \/\r\n \u03c4\u03b7\u03c2 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u0395\u03c4\u03b1\u03b9\u03c1\u03b5\u03af\u03b1\u03c2. \u0395\u03c0\u03b9\u03bb\u03ad\u03b3\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9\r\n \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b5\u03c0\u03af \u03c4\u03b7 \u03b2\u03ac\u03c3\u03b5\u03b9 \u03c4\u03c9\u03bd\r\n \u03b5\u03c0\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03cc\u03bd\u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b9\u03b4\u03af\u03c9\u03c2\r\n \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03bc\u03c0\u03b5\u03b9\u03c1\u03bf\u03b3\u03bd\u03c9\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03c4\u03bf\u03bc\u03ad\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5\r\n \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03af\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c0\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03af \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2\r\n \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c7\u03b1\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03ae\u03c1\u03b1. \u03a0\u03b1\u03c1\u03ad\u03c7\u03b5\u03b9\r\n \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c5\u03c0\u03b7\u03c1\u03b5\u03c3\u03af\u03b5\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b2\u03ac\u03c3\u03b5\u03b9 \u03c3\u03cd\u03bc\u03b2\u03b1\u03c3\u03b7\u03c2\r\n \u03c0\u03b1\u03c1\u03bf\u03c7\u03ae\u03c2 \u03c5\u03c0\u03b7\u03c1\u03b5\u03c3\u03b9\u03ce\u03bd (\u03c6\u03c5\u03c3\u03b9\u03ba\u03cc \u03ae \u03bd\u03bf\u03bc\u03b9\u03ba\u03cc\r\n \u03c0\u03c1\u03cc\u03c3\u03c9\u03c0\u03bf). \u0395\u03c6\u03cc\u03c3\u03bf\u03bd \u03c0\u03c1\u03cc\u03ba\u03b5\u03b9\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b5\u03c1\u03b3\u03ac\u03c4\u03b7\r\n \u03ae \u03bc\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03bb\u03b1\u03bc\u03b2\u03ac\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9\r\n \u03c0\u03c1\u03cc\u03bd\u03bf\u03b9\u03b1 \u03ce\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b8\u03ae\u03ba\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a5\u03c0\u03b5\u03c5\u03b8\u03cd\u03bd\u03bf\u03c5\r\n \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u0394\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03bd\u03b1 \u03bc\u03b7\u03bd \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9\r\n \u03b1\u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03af\u03b2\u03b1\u03c3\u03c4\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03ac\u03bb\u03bb\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b8\u03ae\u03ba\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1 \u03c0\u03bf\u03c5\r\n \u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03b1\u03bd\u03b1\u03c4\u03b5\u03b8\u03b5\u03af \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03a5\u03c0\u03b5\u03cd\u03b8\u03c5\u03bd\u03bf \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2\r\n \u0394\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd. <\/font>\r\n <\/h2>\r\n
   12. \u039f\r\n \u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a5\u03c0\u03b5\u03cd\u03b8\u03c5\u03bd\u03bf\u03c5 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2\r\n \u0394\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03b3\u03af\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b5\u03b3\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03c9\u03c2, \u03bc\u03b5 \u03c3\u03cd\u03bc\u03b2\u03b1\u03c3\u03b7\r\n \u03ae \u03bc\u03b5 \u03b5\u03c3\u03c9\u03c4\u03b5\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae \u03b1\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7. \u03a3\u03c4\u03b7 \u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\r\n \u03c0\u03c1\u03ac\u03be\u03b7 \u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03b8\u03ad\u03c3\u03b7,\r\n \u03c4\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b8\u03ae\u03ba\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bf \u03c4\u03c1\u03cc\u03c0\u03bf\u03c2 \u03ac\u03c3\u03ba\u03b7\u03c3\u03ae\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2\r\n \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03a5\u03c0\u03b5\u03cd\u03b8\u03c5\u03bd\u03bf \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u0394\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd.\r\n \u039f \u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u03b3\u03af\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf \u03c7\u03c1\u03bf\u03bd\u03b9\u03ba\u03cc\r\n \u03b4\u03b9\u03ac\u03c3\u03c4\u03b7\u03bc\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af \u03bd\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03bd\u03b5\u03ce\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9.\r\n \u0391\u03bd\u03ac\u03ba\u03bb\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd \u03ae \u03c0\u03b1\u03cd\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5\r\n \u03a5\u03c0\u03b5\u03cd\u03b8\u03c5\u03bd\u03bf\u03c5 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u0394\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd\r\n \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03c1\u03ad\u03c0\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9, \u03bc\u03cc\u03bd\u03bf \u03b5\u03ac\u03bd \u03c3\u03c5\u03bd\u03c4\u03c1\u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03c3\u03bf\u03b2\u03b1\u03c1\u03cc\u03c2\r\n \u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03ba\u03b1\u03bc\u03af\u03b1 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03b4\u03b5\u03bd\r\n \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03c1\u03ad\u03c0\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b5\u03c0\u03b5\u03b9\u03b4\u03ae \u03bf \u03a5\u03c0\u03b5\u03cd\u03b8\u03c5\u03bd\u03bf\u03c2\r\n \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u0394\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b5 \u03bf\u03c1\u03b8\u03ac\r\n \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c3\u03c5\u03bd\u03ad\u03c0\u03b5\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b8\u03ae\u03ba\u03bf\u03bd\u03c4\u03ac \u03c4\u03bf\u03c5.<\/font><\/h2>\r\n
   13. \r\n \u039f \u03a5\u03c0\u03b5\u03cd\u03b8\u03c5\u03bd\u03bf\u03c2 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u0394\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03b4\u03b5\u03bd\r\n \u03bb\u03b1\u03bc\u03b2\u03ac\u03bd\u03b5\u03b9 \u03b5\u03bd\u03c4\u03bf\u03bb\u03ad\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ac \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd\r\n \u03ac\u03c3\u03ba\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b8\u03b7\u03ba\u03cc\u03bd\u03c4\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5. \u0394\u03b5\u03bd \u03b1\u03c0\u03bf\u03bb\u03cd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9\r\n \u03bf\u03cd\u03c4\u03b5 \u03c5\u03c6\u03af\u03c3\u03c4\u03b1\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03c5\u03c1\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b5\u03b9\u03b4\u03ae \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b5\r\n \u03bf\u03c1\u03b8\u03ac \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03c3\u03c5\u03bd\u03ad\u03c0\u03b5\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b8\u03ae\u03ba\u03bf\u03bd\u03c4\u03ac \u03c4\u03bf\u03c5.\r\n \u039f \u03a5\u03c0\u03b5\u03cd\u03b8\u03c5\u03bd\u03bf\u03c2 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u0394\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd\r\n \u03bb\u03bf\u03b3\u03bf\u03b4\u03bf\u03c4\u03b5\u03af \u03b1\u03c0\u03b5\u03c5\u03b8\u03b5\u03af\u03b1\u03c2 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf \/\r\n \u03c3\u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c7\u03b5\u03b9\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03ad\u03c2 \u03b5\u03c4\u03b1\u03af\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2\r\n \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u0395\u03c4\u03b1\u03b9\u03c1\u03b5\u03af\u03b1\u03c2.<\/font><\/h2>\r\n
   14. \u039f\r\n \u03a5\u03c0\u03b5\u03cd\u03b8\u03c5\u03bd\u03bf\u03c2 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u0394\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd\r\n \u03b4\u03b5\u03c3\u03bc\u03b5\u03cd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c5\u03c0\u03bf\u03c7\u03c1\u03ad\u03c9\u03c3\u03b7 \u03b5\u03c7\u03b5\u03bc\u03cd\u03b8\u03b5\u03b9\u03b1\u03c2,\r\n \u03bb\u03b1\u03bc\u03b2\u03b1\u03bd\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03c5\u03c0\u03cc\u03c8\u03b7 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b5\u03c3\u03bc\u03b5\u03cd\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc\r\n \u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03b1\u03c0\u03bf\u03c1\u03c1\u03ae\u03c4\u03bf\u03c5, \u03b5\u03c6\u03cc\u03c3\u03bf\u03bd \u03bf\r\n \u03a5\u03c0\u03b5\u03cd\u03b8\u03c5\u03bd\u03bf\u03c2 \u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u0394\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9\r\n \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03c2 . \u039f\u03c6\u03b5\u03af\u03bb\u03b5\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03bc\u03b7\u03bd \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03bf\u03b9\u03bd\u03ce\u03bd\u03b5\u03b9\r\n \u03ae \u03b1\u03c0\u03bf\u03ba\u03b1\u03bb\u03cd\u03c0\u03c4\u03b5\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03bf\u03bd\u03b4\u03ae\u03c0\u03bf\u03c4\u03b5 \u03c4\u03c1\u03af\u03c4\u03bf\r\n \u03b3\u03b5\u03b3\u03bf\u03bd\u03cc\u03c4\u03b1 \u03ae \u03c0\u03bb\u03b7\u03c1\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03af\u03b5\u03c2, \u03bf\u03b9 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b5\u03c2\r\n \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03ae\u03bb\u03b8\u03b1\u03bd \u03c3\u03b5 \u03b3\u03bd\u03ce\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7\r\n \u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b8\u03b7\u03ba\u03cc\u03bd\u03c4\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ae \u03b5\u03c0\u2019 \u03b5\u03c5\u03ba\u03b1\u03b9\u03c1\u03af\u03b1\r\n \u03b1\u03c5\u03c4\u03ce\u03bd, \u03cc\u03c0\u03c9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c1\u03b5\u03af \u03b3\u03b5\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac \u03b1\u03c0\u03cc\u03bb\u03c5\u03c4\u03b7\r\n \u03b5\u03bc\u03c0\u03b9\u03c3\u03c4\u03b5\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1 \u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd\r\n \u03b5\u03ba\u03c4\u03ad\u03bb\u03b5\u03c3\u03b7 \u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b8\u03b7\u03ba\u03cc\u03bd\u03c4\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5, \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1\r\n \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b9\u03c3\u03c7\u03cd\u03bf\u03c5\u03c3\u03b1 \u03bd\u03bf\u03bc\u03bf\u03b8\u03b5\u03c3\u03af\u03b1. \u039f\u03b9 \u03c5\u03c0\u03bf\u03c7\u03c1\u03b5\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2\r\n \u03b1\u03c5\u03c4\u03ad\u03c2 \u03c5\u03c6\u03af\u03c3\u03c4\u03b1\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03cd\u03c3\u03c4\u03b5\u03c1\u03b1 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\r\n \u03c0\u03ad\u03c1\u03b1\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c9\u03c2 \u03c5\u03c0\u03b5\u03c5\u03b8\u03cd\u03bd\u03bf\u03c5\r\n \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd. \u03a4\u03c5\u03c7\u03cc\u03bd \u03b5\u03b9\u03b4\u03b9\u03ba\u03cc\u03c4\u03b5\u03c1\u03b5\u03c2\r\n \u03c5\u03c0\u03bf\u03c7\u03c1\u03b5\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03b5\u03c7\u03b5\u03bc\u03cd\u03b8\u03b5\u03b9\u03b1\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03b5\u03c5\u03b8\u03cd\u03bd\u03bf\u03c5\r\n \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u03b4\u03b5\u03b4\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03b5\u03c0\u03b9\u03b2\u03ac\u03bb\u03bb\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \/\r\n \u03c0\u03c1\u03bf\u03b2\u03bb\u03ad\u03c0\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03c1\u03ac\u03be\u03b7 \u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd \u03c4\u03bf\u03c5.\r\n <\/font>\r\n <\/h2>\r\n<\/ol>\r
    \r\r