ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

1. Σκοπος του Κώδικα

 1. Ο παρών Κώδικας έχει ως σκοπό να προσαρμόσει και (να) εξειδικεύσει τους κανόνες, τις αρχές και τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) και στον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137/29.08.2019), όπως ισχύει, στο πλαίσιο της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, συμβάλλοντας στην ορθή εφαρμογή του ΓΚΠΔ και στην ασφάλεια δικαίου.

 2. Οι ρυθμίσεις του Κώδικα λαμβάνουν υπόψη τη φύση, τα ειδικά χαρακτηριστικά και το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

 3. Ο παρών Κώδικας αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις των Δικηγόρων ή/και των Δικηγορικών Εταιρειών και των Δικηγορικών Συλλόγων ως Υπευθύνων Επεξεργασίας, αλλά δεν υποκαθιστά τον ΓΚΠΔ και δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις ρυθμίσεις αυτού καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας που τον συμπληρώνει ή / και εξειδικεύει.

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΏΝ

 • 30 Οκτωβρίου 2020 12:13:00
  Μαίρη Δεληγιάννη, Ζέπος & Γιαννόπουλος Δικηγόρος Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ

  Το πεδίο εφαρμογής του κώδικα θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια, ώστε να καθίσταται σαφές ότι (α) εξειδικεύει τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης που περιλαμβάνονται όχι μόνο στον ΓΚΠΔ και στο Νόμο 4624/2019, αλλά εν γένει στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων (π.χ. Νόμος 3471/2006 στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών των δικηγορικών εταιρειών), και (β) αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται στο πλαίσιο άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος (όσον αφορά δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες), αλλά και στο πλαίσιο εκτέλεσης των δραστηριοτήτων των Δικηγορικών Συλλόγων (όσον αφορά τους δικηγορικούς συλλόγους). Ως γενικό σχόλιο, ο κώδικας σε πολλές διατάξεις αρκείται στο να επαναλαμβάνει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και σε κάποιες περιπτώσεις συμπεριλαμβάνει και ερμηνεία αυτών, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του ΕΣΠΔ, χωρίς όμως περαιτέρω εξειδίκευση και παροχή παραδειγμάτων στα πλαίσια άσκησης των δραστηριοτήτων των δικηγόρων, ΔΕ και ΔΣ. Δεδομένου, όμως, ότι σκοπός του κώδικα είναι να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο συμμόρφωσης και να θεσπίσει κανόνες που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων με πρακτικό τρόπο, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει μία μεγαλύτερη προσπάθεια στην εξειδίκευση των γενικών κανόνων του ΓΚΠΔ και της λοιπής νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων, μέσω της χρήσης παραδειγμάτων, χορήγησης υποδειγμάτων κλπ.

 • 6 Οκτωβρίου 2020 19:36:51
  Σοφία Σμυρνή Δικηγόρος Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

  Πρέπει να προβλεφθεί ο τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων από τις δικηγορικές εταιρείες, οι οποίες απασχολούν προσωπικό που δεν είναι δικηγόροι και άρα δεν δεσμεύονται νομικά από το απόρρητο, όπως είναι οι εισπρακτικές. Υπάρχει πρόβλημα στην νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων των υποκειμένων από πλευράς τους.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ


Σύνολο σχολίων 33