Κώδικας Δικηγόρων (ΝΔ 3026/1954)

Αρθρο 1

     Ο Δικηγόρος είναι άμισθος δημόσιος υπάλληλος, διοριζόμενος διά Β.Δ/τος και υπαγόμενος εις πειθαρχικήν εξουσίαν ασκουμένην κατά τας διατάξεις του παρόντος. Προ πάσης ασκήσεως των καθηκόντων του ο Δικηγόρος υποχρεούται να δώση τον όρκον της υπηρεσίας του ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου και να εγγραφή εις το μητρώον του Δικηγορικού Συλλόγου, μεθ' ην εγγραφήν τελειούται ο διορισμός.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ


Σύνολο σχολίων 22