{"title":"\u0386\u03c1\u03b8\u03c1\u03bf 97 \u0391\u03c1\u03bc\u03bf\u03b4\u03b9\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b5\u03c2 \u0394\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03a3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5","text":"

1.<\/strong> \u03a3\u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03cd\u03bb\u03b9\u03bf \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5 \u03b1\u03bd\u03ae\u03ba\u03b5\u03b9 :<\/p>\r\n

(\u03b1) \u0397 \u03b5\u03c6\u03b1\u03c1\u03bc\u03bf\u03b3\u03ae \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03ce\u03b8\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c3\u03ba\u03bf\u03c0\u03ce\u03bd \u03c4\u03c9\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03c9\u03bd.<\/p>\r\n

(\u03b2) \u0397 \u03b5\u03c0\u03bf\u03c0\u03c4\u03b5\u03af\u03b1 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03be\u03b9\u03bf\u03c0\u03c1\u03b5\u03c0\u03ae \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b4\u03b5\u03bf\u03bd\u03c4\u03bf\u03bb\u03bf\u03b3\u03b9\u03ba\u03ae \u03ac\u03c3\u03ba\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b1\u03c3\u03ba\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf\u03c5\u03c2 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2,<\/p>\r\n

(\u03b3) \u039f \u03ad\u03bb\u03b5\u03b3\u03c7\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bf \u03ba\u03b1\u03b8\u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c4\u03c1\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5 \u03b5\u03bb\u03ad\u03b3\u03c7\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03c5\u03b4\u03cc\u03ba\u03b9\u03bc\u03b7\u03c2 \u03ac\u03c3\u03ba\u03b7\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03c0\u03c1\u03bf\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd \u03c3\u03b5 \u03b1\u03bd\u03ce\u03c4\u03b5\u03c1\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03bd\u03ce\u03c4\u03b1\u03c4\u03b1 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03b1.<\/p>\r\n

(\u03b4) \u0397 \u03b4\u03b9\u03b5\u03c5\u03b8\u03ad\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03b5\u03bd\u03ad\u03be\u03b5\u03c9\u03bd \u03bc\u03b5\u03c4\u03b1\u03be\u03cd \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03ac\u03c3\u03ba\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2,<\/p>\r\n

(\u03b5) \u0397 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c7\u03b5\u03af\u03c1\u03b9\u03c3\u03b7 \u03c4\u03c9\u03bd \u03bf\u03b9\u03ba\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bf\u03c5\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b7 \u03c3\u03c7\u03b5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03b5\u03c4\u03ae\u03c3\u03b9\u03b1 \u03bb\u03bf\u03b3\u03bf\u03b4\u03bf\u03c3\u03af\u03b1,<\/p>\r\n

(\u03c3\u03c4) \u0397 \u03b5\u03ba\u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03ce\u03c0\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03bd \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03c1\u03c4\u03b9\u03c3\u03b7 \u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03c9\u03bd\u03b4\u03ae\u03c0\u03bf\u03c4\u03b5 \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b5\u03c2 \u03bf \u03a3\u03cd\u03bb\u03bb\u03bf\u03b3\u03bf\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03bb\u03b1\u03bc\u03b2\u03ac\u03bd\u03b5\u03b9 \u03c5\u03c0\u03bf\u03c7\u03c1\u03b5\u03ce\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03bf\u03ba\u03c4\u03ac \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03b9\u03ce\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1,<\/p>\r\n

(\u03b6) \u039f \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03bf\u03c3\u03bf\u03cd \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03c4\u03ae\u03c3\u03b9\u03b1\u03c2 \u03b5\u03b9\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b8\u03ce\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ba\u03ac\u03b8\u03b5 \u03ac\u03bb\u03bb\u03b7\u03c2 \u03b5\u03b9\u03c3\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03c9\u03bd.<\/p>\r\n

(\u03b7) \u0397 <\/strong>\u03b1\u03bd\u03ac\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7 \u03c3\u03b5 \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03b1\u03c1\u03bf\u03c7\u03ae\u03c2 \u03b4\u03c9\u03c1\u03b5\u03ac\u03bd \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03c5\u03c0\u03b7\u03c1\u03b5\u03c3\u03b9\u03ce\u03bd \u03c3\u03b5 \u03b8\u03ad\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b1\u03bd\u03ac\u03b3\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03c6\u03b1\u03c1\u03bc\u03bf\u03b3\u03ae \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03ce\u03b8\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03c9\u03bd \u03c3\u03ba\u03bf\u03c0\u03ce\u03bd \u03c4\u03c9\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03ce\u03bd \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b8\u03ce\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03b1\u03c0\u03cc\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2.<\/p>\r\n

2.<\/strong> \u03a3\u03b5 \u03cc\u03bb\u03b1 \u03c4\u03b1 \u03b8\u03ad\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03ac\u03b3\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03c1\u03bc\u03bf\u03b4\u03b9\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b1 \u03bc\u03ad\u03bb\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03bf\u03c6\u03b1\u03c3\u03af\u03b6\u03bf\u03c5\u03bd \u03b1\u03bd\u03b5\u03be\u03ac\u03c1\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03bb\u03b5\u03cd\u03b8\u03b5\u03c1\u03b7 \u03ba\u03c1\u03af\u03c3\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b5\u03af\u03b4\u03b7\u03c3\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2. \u039f\u03b9 \u03b1\u03c0\u03bf\u03c6\u03ac\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03a3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5, \u03c3\u03c4\u03b9\u03c2 \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b5\u03c2 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bb\u03b1\u03bc\u03b2\u03ac\u03bd\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bf\u03b9 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c7\u03b5\u03b9\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bf\u03b9\u03ba\u03bf\u03bd\u03bf\u03bc\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2, \u03c5\u03c0\u03cc\u03ba\u03b5\u03b9\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bc\u03cc\u03bd\u03bf \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03ad\u03bb\u03b5\u03b3\u03c7\u03bf \u03bd\u03bf\u03bc\u03b9\u03bc\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03ba\u03bf\u03c0\u03b9\u03bc\u03cc\u03c4\u03b7\u03c4\u03b1\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0393\u03b5\u03bd\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03a3\u03c5\u03bd\u03ad\u03bb\u03b5\u03c5\u03c3\u03b7\u03c2.<\/p>\r\n

3.<\/strong> \u03a4\u03bf \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03cd\u03bb\u03b9\u03bf \u03c3\u03c4\u03bf \u03c0\u03bb\u03b1\u03af\u03c3\u03b9\u03bf \u03c4\u03c9\u03bd \u03b1\u03c1\u03bc\u03bf\u03b4\u03b9\u03bf\u03c4\u03ae\u03c4\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af \u03bd\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03b8\u03ad\u03c4\u03b5\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03ad\u03bd\u03b1 \u03ae \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c3\u03c3\u03cc\u03c4\u03b5\u03c1\u03b1 \u03bc\u03ad\u03bb\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03bc\u03b5\u03bb\u03ad\u03c4\u03b7 \u03b6\u03b7\u03c4\u03b7\u03bc\u03ac\u03c4\u03c9\u03bd, \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03ba\u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03ce\u03c0\u03b7\u03c3\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5, \u03c4\u03b7\u03bd \u03b4\u03b9\u03b1\u03c0\u03c1\u03b1\u03b3\u03bc\u03ac\u03c4\u03b5\u03c5\u03c3\u03b7, \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac\u03c1\u03c4\u03b9\u03c3\u03b7 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c5\u03c0\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03ae \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03ac\u03c3\u03b5\u03c9\u03bd.<\/p>\r\n

4.<\/strong> \u03a4\u03bf \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03cd\u03bb\u03b9\u03bf \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af \u03bd\u03b1 \u03b1\u03bd\u03b1\u03b8\u03ad\u03c4\u03b5\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03c4\u03bf\u03c5\u03bb\u03ac\u03c7\u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03c4\u03c1\u03b9\u03bc\u03b5\u03bb\u03ae \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03ae \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03c0\u03af\u03bb\u03c5\u03c3\u03b7 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03b5\u03bd\u03ad\u03be\u03b5\u03c9\u03bd \u03c0\u03bf\u03c5 \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03cd\u03c0\u03c4\u03bf\u03c5\u03bd \u03bc\u03b5\u03c4\u03b1\u03be\u03cd \u03c4\u03c9\u03bd \u03bc\u03b5\u03bb\u03ce\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7\u03bd \u03ac\u03c3\u03ba\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03cc\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5\u03c2. \u0397 \u03b5\u03c0\u03b9\u03c4\u03c1\u03bf\u03c0\u03ae \u03b1\u03c5\u03c4\u03ae \u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af \u03bd\u03b1 \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03b4\u03b9\u03ac\u03c1\u03ba\u03b5\u03b9\u03b1 \u03af\u03c3\u03b7 \u03bc\u03b5 \u03b5\u03ba\u03b5\u03af\u03bd\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b8\u03b7\u03c4\u03b5\u03af\u03b1\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03a3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03ae \u03b5\u03c4\u03ae\u03c3\u03b9\u03b1 \u03ae \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7.<\/p>\r\n

5.<\/strong> \u03a4\u03bf \u0394\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03a3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03cd\u03bb\u03b9\u03bf \u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03b5\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03bc\u03b9\u03c3\u03b8\u03cc \u03c5\u03c0\u03b1\u03bb\u03bb\u03ae\u03bb\u03bf\u03c5\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b1 \u03bc\u03ad\u03bb\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03cc\u03b3\u03bf\u03c5 \u03ae \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03ba\u03c4\u03cc\u03c2 \u03b1\u03c5\u03c4\u03ce\u03bd, \u03ba\u03b1\u03b8\u03ce\u03c2 \u03b5\u03c0\u03af\u03c3\u03b7\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03cc \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03bd \u0394\u03b9\u03b5\u03c5\u03b8\u03c5\u03bd\u03c4\u03ae. \u0394\u03b5\u03bd \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c3\u03c5\u03bc\u03b2\u03af\u03b2\u03b1\u03c3\u03c4\u03bf \u03c0\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03cc \u03bb\u03b5\u03b9\u03c4\u03bf\u03cd\u03c1\u03b3\u03b7\u03bc\u03b1 \u03c4\u03bf \u03ad\u03c1\u03b3\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c5\u03c0\u03b1\u03bb\u03bb\u03ae\u03bb\u03bf\u03c5 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u0394\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03bf\u03c1\u03b9\u03ba\u03cc \u03a3\u03cd\u03bb\u03bb\u03bf\u03b3\u03bf, \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd \u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03bf \u03b5\u03af\u03bd\u03b1\u03b9 \u03b4\u03b9\u03bf\u03c1\u03b9\u03c3\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf\u03c2 \u03bf \u03b4\u03b9\u03ba\u03b7\u03b3\u03cc\u03c1\u03bf\u03c2. \u03a4\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b8\u03ae\u03ba\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03b5\u03c5\u03b8\u03c5\u03bd\u03c4\u03ae, \u03c4\u03c9\u03bd \u03c5\u03c0\u03b1\u03bb\u03bb\u03ae\u03bb\u03c9\u03bd \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03c9\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03ba\u03b1\u03b8\u03bf\u03c1\u03af\u03b6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 \u03b1\u03c0\u03cc\u03c6\u03b1\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03a3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5.<\/p>\r\n

6.<\/strong> \u0393\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b5\u03b4\u03c1\u03b9\u03ac\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03a3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b7\u03c1\u03b5\u03af\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b2\u03b9\u03b2\u03bb\u03af\u03bf \u03cc\u03c0\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bb\u03b7\u03c0\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03c0\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac, \u03b8\u03b5\u03c9\u03c1\u03b7\u03bc\u03ad\u03bd\u03b1, \u03b5\u03b3\u03ba\u03b5\u03ba\u03c1\u03b9\u03bc\u03ad\u03bd\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c5\u03c0\u03bf\u03b3\u03b5\u03b3\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03ad\u03bd\u03b1 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03a0\u03c1\u03cc\u03b5\u03b4\u03c1\u03bf \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03bd \u0393\u03b5\u03bd\u03b9\u03ba\u03cc \u0393\u03c1\u03b1\u03bc\u03bc\u03b1\u03c4\u03ad\u03b1. \u03a3\u03c4\u03bf \u03b2\u03b9\u03b2\u03bb\u03af\u03bf \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c7\u03c9\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03c5\u03c1\u03af\u03c9\u03c2 \u03bf\u03b9 \u03b1\u03c0\u03bf\u03c6\u03ac\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03ae \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bf\u03b9 \u03c3\u03c5\u03b6\u03b7\u03c4\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03b5 \u03c0\u03b5\u03c1\u03af\u03c0\u03c4\u03c9\u03c3\u03b7 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf \u03b6\u03b7\u03c4\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9 \u03ba\u03ac\u03c0\u03bf\u03b9\u03bf \u03bc\u03ad\u03bb\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c7\u03c9\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bb\u03b7\u03c0\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03bf\u03b9 \u03b3\u03bd\u03ce\u03bc\u03b5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03bc\u03b5\u03b9\u03bf\u03c8\u03b7\u03c6\u03af\u03b1\u03c2. \u03a4\u03b1 \u03c0\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03c3\u03c5\u03bd\u03b5\u03b4\u03c1\u03af\u03b1\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0394\u03b9\u03bf\u03b9\u03ba\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03a3\u03c5\u03bc\u03b2\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03bf\u03c5 \u03b4\u03cd\u03bd\u03b1\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bd\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c1\u03bf\u03cd\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b7\u03bb\u03b5\u03ba\u03c4\u03c1\u03bf\u03bd\u03b9\u03ba\u03ac.<\/p>\r\n

\u00a0<\/p>\r

\r\r