ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής

1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται οι προμήθειες αγαθών, η εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών τρίτων προς το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ). Ειδικότερα, αφορά στις συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών από επαχθή αιτία, που συνάπτονται εγγράφως μεταξύ του ΔΣΑ και ενός προμηθευτή ή εργολάβου ή παρόχου υπηρεσιών και έχουν ως αντικείμενο την αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση αγαθών, εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού ή άλλων παρεμφερών εργασιών ή παροχή υπηρεσιών. Ομοίως, συμφωνίες που έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή τη μίσθωση με οποιουσδήποτε χρηματοοικονομικούς όρους, γης, κτισμάτων, ή άλλων ακινήτων και που αφορούν δικαιώματα επ΄ αυτών, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού με αναλογική εφαρμογή του.

2. Για τη διενέργεια οποιασδήποτε μορφής προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και για την ανάθεση εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου προς το ΔΣΑ πρέπει, εκτός των περιπτώσεων που τυχόν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Κανονισμό, να υπάρχει σχετική προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΔΣΑ και να προβλέπονται τα απαιτούμενα και υπάρχοντα (μη αναλωθέντα) κονδύλια στον τρεχούμενο Προϋπολογισμό, για το έτος εντός του οποίου προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας ή του έργου.

3. Προμήθειες αξίας μέχρι "1.500" Ευρώ, μπορούν να διενεργούνται κατά παρέκκλιση των όρων του παρόντος Κανονισμού, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που θα ορίζει η Οικονομική Υπηρεσία.

 

* (Το ποσό της παραγράφου 3 τροποποιήθηκε από 350 Ευρώ σε 1500 Ευρώ με την από 24/3/2015 απόφαση του Δ.Σ.)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ


Σύνολο σχολίων